Všeobecné obchodní podmínky

I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi poskytovatelem Linda Varnušková se sídlem Liberec 1, Svojsíkova 1245/21, IČ: 76384942, www.chytrypohyb.cz, chytrypohyb@email.cz (dále jen „Poskytovatel”) a fyzickou osobou (dále jen “Klient”) využívající služeb Poskytovatele. Poskytovanými službami se rozumí cvičební lekce s využitím cvičebních pomůcek či bez nich, a to především ve formě otevřených skupinových lekcí, kurzů, workshopů nebo tématických přednášek se cvičením.
Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem a jsou tak závazné pro veškeré osoby, které využívají, či mají v úmyslu využít služeb Poskytovatele (bez ohledu na to, zda je daná osoba již registrována či ne).

II – REGISTRACE A KREDIT

Registrací Klienta zadáním jeho osobních údajů v rezervačním systému Poskytovatele (dále jen „registrovaný klient”) a jejich odesláním je mezi Klientem a Poskytovatelem na dobu neurčitou uzavřena rámcová smlouva o poskytování služeb. Registrací klient potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP.

Registrace - Klientský účet

Po vytvoření registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných Poskytovatelem bude Klientovi vytvořen klientský účet u Poskytovatele. Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný klient.
Klient je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v klientském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v klientském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
Přístup ke klientskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho klientského účtu. Klient není oprávněn umožnit využívání klientského účtu třetím osobám.
Klient bere na vědomí, že klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
Registrovaný klient má možnost vstupovat na svůj klientský účet přes webové rozhraní na adrese www.chytrypohyb.cz.

Kredit

Zakoupený kredit se registrovanému klientovi připisuje na jeho klientský účet. Po připsání platby na účet Poskytovatele se registrovanému klientovi na jeho klientském účtu zobrazí množství zakoupeného kreditu. Celková maximální možná výše zakoupených kreditů na klientském účtu je 30 kreditů.
Kredit se vztahuje pouze na osobu registrovaného klienta, je nepřenosný, nepřevoditelný a nepřechází na právní nástupce registrovaného klienta. Veškeré transakce probíhají v CZK.

Platnost kreditu

Zakoupený kredit má platnost na dobu určitou v délce 6 měsíců od data nabití na klientský účet. Po uplynutí této lhůty nevyčerpanou část kreditu Poskytovatel nevrací. Platnost kreditu na klientském účtu lze prodloužit nákupem nového kreditu v minimální výši dvou kreditů ještě v době platnosti původního kreditu.
Kredit lze nabíjet na klientský účet buď přes platební bránu v rezervačním systému dostupném na webu Poskytovatele, nebo po předchozí dohodě s Poskytovatelem převodem na účet Poskytovatele.
Zakoupený kredit na klientský účet není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení klientského účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti Klienta na e-mail Poskytovatele s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být kredit zákazníkovi vrácen, ve stanoveném termínu současně s výmazem klientského účtu.

Ceny

Ceny uvedené v ceníku Poskytovatele jsou platné a konečné. Poskytovatel si vyhrazuje právo k jednostranné přiměřené úpravě cen. Změna cen bude vždy uveřejněna v rezervačním systému Poskytovatele a všem registrovaným klientům individuálně oznámena nejpozději 8 týdnů před datem plánované změny cen, a to e-mailem na adresu registrovaného klienta. V případě, že registrovaný klient nebude se změnou cen souhlasit a svůj nesouhlas oznámí Poskytovateli e-mailem nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení, tato smlouva zaniká k poslednímu dni platnosti stávajících cen, než vstoupí v platnost nový ceník. V opačném případě je registrovaný klient povinen hradit ceny v nové výši.

Úhrada lekcí probíhá prostřednictvím odečtení kreditu z klientského účtu registrovaného klienta za jednotlivé lekce, na které se registrovaný klient přihlásil.

III - REZERVACE

Provedením rezervace přes online rezervační systém dochází k uzavření smlouvy, na jejímž základě je Poskytovatel povinen registrovanému klientovi poskytnout službu a registrovaný klient je povinen za službu zaplatit (dále jen “smlouva”). Provedení rezervace je možné pouze v případě, že rezervační systém nabízí volnou kapacitu dané služby. Registrovaný klient je povinen si vždy ověřit, že rezervace řádně proběhla tím, že zkontroluje rekapitulační e-mail, který je rozesílán automaticky po provedení rezervace na mailovou adresu Klienta, kterou uvedl při registraci do klientského účtu. Registrovaný klient si může na jednotlivou skupinovou lekci rezervovat maximálně dvě místa.

IIIa - Skupinové lekce v sále živou formou a formou online

Na otevřené skupinové lekce Poskytovatele v sále i formou online má Klient povinnost si rezervovat místo přes rezervační systém Poskytovatele nejméně 90 minut před začátkem lekce. Registrovaným klientům s nabitým kreditem je platba strhávána z jejich kreditu na klientském účtu, pokud svou rezervaci provádějí přihlášeni ve svém klientském účtu.

Rezervace na cvičební lekci v sále i formou online je také možná bez vytvoření klientského účtu, a to nejméně 90 minut před začátkem lekce. Rezervace na lekci je možná přes rezervační systém Poskytovatele a její úhrada proběhne jedině přes platební bránu za cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele pro jednorázovou lekci. Klient během rezervace na lekci a její platbě uvede potřebné údaje pro provedení rezervace a platby a tato transakce mu bude potvrzena tak, že mu na uvedenou kontaktní mailovou adresu bude odeslán potvrzovací email s datem, časem a typem lekce, na kterou se rezervoval, a potvrzení o úhradě této lekce.

Skupinová cvičební lekce v sále se koná, je-li 90 minut před zahájením dané lekce rezervováno alespoň pět Klientů.

Skupinová cvičební lekce formou online se koná, je-li 90 minut před zahájením dané lekce rezervován alespoň jeden Klient.

IIIb - Skupinové online lekce z archivu

Skupinové online lekce Poskytovatele z archivu si Klient rezervuje přes rezervační systém Poskytovatele. Registrovaným klientům s nabitým kreditem je platba strhávána z jejich kreditu na klientském účtu, pokud svou rezervaci provádějí přihlášeni ve svém klientském účtu.

Rezervace online cvičební lekce z archivu je také možná bez vytvoření klientského účtu. Rezervace  online lekce z archivu je možná přes rezervační systém Poskytovatele a její úhrada proběhne jedině přes platební bránu za cenu uvedenou v ceníku Poskytovatele pro jednorázovou lekci. Klient během rezervace lekce a její platbě uvede potřebné údaje pro provedení rezervace a platby a tato transakce mu bude potvrzena tak, že mu na uvedenou kontaktní mailovou adresu bude odeslán potvrzovací email s časovou platností této rezervace a typem lekce, kterou si rezervoval, a potvrzení o úhradě této lekce.

IIIc - Workshopy a přednášky se cvičením

Workshopy a přednášky se cvičením se konají dle aktuálního rozvrhu a rezervace na ně probíhají přes rezervační systém Poskytovatele. Rezervace se stává plně závaznou v den jejího provedení přes rezervační systém Poskytovatele (okamžik uzavření smlouvy). Odesláním rezervace Klient akceptuje VOP Poskytovatele. Plnou cenu workshopu či přednášky se cvičením klient hradí bezhotovostně přes platební bránu, nebo po předchozí domluvě s Poskytovatelem převodem na účet Poskytovatele. Workshopy a přednášky se cvičením nelze hradit kreditem z klientského účtu registrovaného klienta.
Klient během rezervace na workshop či přednášku se cvičením a její platbě uvede potřebné údaje pro provedení rezervace a platby a tato transakce mu bude potvrzena tak, že mu na uvedenou kontaktní mailovou adresu bude odeslán potvrzovací email s datem, časem a typem akce, na kterou se rezervoval, a potvrzení o úhradě této akce. Workshop či přednáška se cvičením se konají, je-li nejméně tři dny před začátkem konání akce rezervováno alespoň pět Klientů.

IV - STORNO PODMÍNKY A SANKCE

Registrovaný klient je oprávněn zrušit rezervaci na otevřenou lekci v rezervačním systému a tím odstoupit od smlouvy nejpozději tři hodiny před začátkem lekce. V případě, že Klient rezervaci včas nestornuje (více jak tři hodiny před začátkem lekce), je povinen uhradit lekci v plné ceně, tzn. že odečtený kredit za takovou lekci z jeho klientského účtu mu nebude připsán zpět.

Klient rezervovaný na lekci bez klientského účtu jednorázovou platbou je oprávněn zrušit rezervaci na otevřenou lekci v rezervačním systému a tím odstoupit od smlouvy nejpozději tři hodiny před začátkem lekce. V případě, že takový Klient rezervaci včas nestornuje (více jak tři hodiny před začátkem lekce), je povinen uhradit lekci v plné ceně, tzn. že platba za takovou lekci se nevrací.

Klient má v případě, že nestihl včas stornovat rezervaci, možnost poslat za sebe na rezervovanou lekci náhradníka. V takovém případě o tom informuje Poskytovatele emailem či SMS zprávou nejpozději půl hodiny před začátkem rezervované lekce.

Rezervaci online lekce z archivu nelze stornovat.

Platba za workshopy a přednášky se cvičením se stává nevratnou, pokud Klient zruší svou rezervaci méně jak tři dny před datem konání akce. Převedení rezervace bez sankce na jiného klienta je možné, pokud za sebe původní Klient sežene náhradu a oznámí tuto skutečnost Poskytovateli nejpozději tři dny před začátkem akce.

Poskytovatel je oprávněn bezodkladně zrušit lekci, workshop či přednášku se cvičením z technických důvodů či v případě nemoci Poskytovatele na dobu nezbytně nutnou, a to bez nároku klienta na slevu. V takovém případě Poskytovatel neprodleně informuje všechny Klienty, kteří na příslušné období mají rezervace otevřených lekcí, workshopů a přednášek se cvičením, tyto rezervace jednostranně zruší a zaplacený kredit, či částku za akci klientům vrátí. Při přerušení poskytování služeb delším než 21 dnů je Poskytovatel navíc registrovaným klientům, kteří o to písemně požádají, povinen prodloužit o odpovídající dobu platnost jejich kreditu na klientském účtu.

Poskytovatel je oprávněn zrušit lekci v sále v případě, že je 90 minut před začátkem lekce na lekci rezervováno méně než pět Klientů. V takovém případě Poskytovatel neprodleně informuje všechny rezervované klienty na kontaktní údaje uvedené v rezervaci, a tyto rezervace jednostranně zruší a zaplacený kredit Klientům vrátí.

Poskytovatel je oprávněn zrušit online lekci v případě, že není 90 minut před začátkem online lekce na lekci rezervován žádný Klient.

Poskytovatel je oprávněn zrušit workshop či přednášku se cvičením v případě, že 3 dny před začátkem konání akce je na akci rezervovaných méně než pět Klientů. V takovém případě Poskytovatel neprodleně informuje všechny rezervované klienty na kontaktní údaje, které uvedli během rezervace, a tyto rezervace jednostranně zruší a zaplacenou částku za akci Klientům vrátí.

Při zneužití rezervačního systému si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

V – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

Poskytovatel odpovídá za škodu na majetku či zdraví klientů v případě, že škoda vznikla zaviněným (ve formě úmyslu nebo hrubé nedbalosti) porušením povinností Poskytovatele a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení.
Klient odpovídá Poskytovateli za škodu, kterou způsobí Poskytovateli či jeho subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP.

Klient je povinen se při využívání služeb řídit pokyny Poskytovatele, či jiných osob poskytujících služby klientům jménem Poskytovatele. V případě, že Klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb (např. nemoc, úraz, omezená pohyblivost, těhotenství apod.), nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Poskytovateli a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou klientovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Poskytovatele. Poskytovatel dále není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Klient způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.
V případě, že Klient bude mít za to, že některá ze služeb Poskytovatele mu byla poskytnuta vadně, je povinen to Poskytovateli oznámit bezodkladně písemně na e-mail Poskytovatele, nejpozději však do tří dnů poté, kdy mělo k vadnému plnění dojít („reklamace“). Poskytovatel reklamaci přezkoumá a o výsledku klienta vyrozumí do 30 dnů ode dne podání reklamace. Uzná-li Poskytovatel, že reklamace byla oprávněná, nabídne klientovi náhradní čerpání vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou klientům Poskytovatele aktuálně poskytovány.
V případě lekcí formou online Poskytovatel neodpovídá za výpadek internetové sítě či technickou nezpůsobilost zařízení, hardwarového či softwarového vybavení na straně Klienta. 

VI - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Poskytovatel tímto informuje o tom, že je správcem osobních údajů Klienta, že zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 osobní údaje Klienta, které Klient poskytuje v souvislosti se založením klientského účtu v rezervačním systému Poskytovatele. Jedná se přesně o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo Klienta. Tyto údaje jsou nezbytné pro vytvoření klientského účtu a rezervace v rezervačním systému Poskytovatele a dále pro informování Klienta v případě zrušení lekce či informování o aktuálních změnách v rozvrhu lekcí, při změně VOP, při změně ceníku a pro zasílání provozních informací. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu aktivního klientského účtu, nebo v případě jednorázové rezervace po dobu nezbytně nutnou pro zajištění konkrétní rezervace a poskytnutí služby Poskytovatele.

Vytvořením klientského účtu Klient souhlasí s výše uvedeným zpracováním osobních údajů a uděluje svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět prostřednictvím klientkého účtu, kdy budou odstraněna veškerá osobní data Klienta a účet pak bude zcela vymazán. Poskytovatel je oprávněn požadovat prokázání totožnosti Klienta za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k jeho osobním údajům.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek je správce povinen některé osobní údaje klientů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má Klient právo vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. Klient má dále právo požadovat informaci, jaké osobní údaje Klienta správce zpracovává, má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat vymazání těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Klient je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Klient je povinen oznamovat Poskytovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.
Poskytovatel zasílá Klientovi veškeré písemnosti na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství, tedy klientských účtů. Rámcová smlouva mezi registrovaným klientem a Poskytovatelem je uzavírána na dobu neurčitou.
Kterákoli ze stran ji může vypovědět s 3 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi podané registrovaným klientem nemá Poskytovatel povinnost vracet nabitý kredit.
Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tyto VOP. V případě změny těchto VOP je Poskytovatel povinen zaslat Klientovi návrh jejich nového znění, a to s minimálně měsíčním předstihem e-mailem. V případě, že Klient se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn smlouvu písemně vypovědět nejpozději do 7 pracovních dnů poté, co návrh změn obdrží. V opačném případě je pro Klienta závazné nové znění VOP, a to ode dne jejich účinnosti. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici v rezervačním systému Poskytovatele na jeho internetových stránkách www.chytrypohyb.cz. Případná neplatnost, nicotnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele jsou účinné od 1.4. 2024.